Studieplan produksjonsdesign Bachelor i film — studieplan

Produksjonsdesigneren er ansvarlig for prosjektets scenografi og samarbeider tett med regissør, fotograf og VFX design i den kreative utforming og gjennomføring av fortellingens visuelle konsept. Dette skjer gjennom bruk av dekorasjoner i studio og/eller locations, rekvisitter, grafikk, SFX, med mer. Produksjonsdesigneren må inneha en kombinasjon av visuell kreativitet og praktisk gjennomføringsevne.

Studentene på produksjonsdesignlinjen ved DNF skal tilegne seg en arbeidsmetodikk som gjør dem til kreative samarbeidspartnere, teknisk dyktige fagsjefer og motiverende arbeidsledere. De skal lære å kommunisere med både fotografi, tegning, modeller og andre visuelle virkemidler, samt tilegne seg grunnleggende viten innenfor kunst- og arkitekturhistorie. De skal tilegne seg en forståelse for ansvarsområdene gjeldende for de andre fagfunksjoner som er representert på DNF.

Gjennom studiet deltar alle studentene i en rekke felles og obligatoriske produksjonsøvelser hvor de får testet sine samarbeidsevner, kreative evner og håndverksmessige ferdigheter. Studentene i produksjonsdesign arbeider tett sammen med regissør, fotograf og VFX design i triangel 2, samt med produsent i utforming av budsjett og organisering av arbeid. Oppgavenes omfang og kompleksitet økes gradvis med øvelsene.

Den ferdigutdannede produksjonsdesigner skal kunne fungere som fagsjef og arbeidsleder i den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Skandinavia, herunder film-, tv og reklamebransjen.

Produksjonsdesignlinjens emner

 1. Kunst-, arkitektur og designhistorie (10 studiepoeng)
 2. Konseptutvikling og visuell presentasjon (30 studiepoeng)
 3. Planlegging og arbeidsredskap (25 studiepoeng)
 4. Arbeid i studio og på location (25 studiepoeng)

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet.

Kunst-, arkitektur og designhistorie.

Studentene får en innføring i kunst-, arkitektur og designhistorie fra antikken frem til i dag. Utgangspunktet er den skandinaviske tradisjon men eksempler fra resten av verden vil bli dratt inn i vesentlig omfang. I tillegg til forelesninger og workshops brukes det researchoppgaver og studieturer i inn- og utland. Det er fokus på anvendelse av elementer fra kunsthistorien i eget verk.

Konseptutvikling og visuell presentasjon

Studentene lærer å anvende en kombinasjon av moodboards, frihåndstegning (croquis, perspektiv, etc.), grunnleggende fotokunnskap samt digitale billedbehandling- og sidelayoutsprogrammer for å utvikle varierte visuelle presentasjoner av filmkonseptet. I tillegg vil de få en grundig innføring i visuelle og verbale presentasjonsteknikker. Undervisningen skjer gjennom en kombinasjon av teori, scenografisk research, tekstanalyse og praktiske øvelser som stadig utvikles i omfang og kompleksitet.

Planlegging og arbeidsredskap

For å kunne realisere konseptene må produksjonsdesignerne benytte seg av en rekke teknikker og verktøy som teknisk tegning (både analogt og digitalt, 2D og 3D), locationskisser, modeller, og mer. I tillegg skal produksjonsdesigneren forvalte et budsjett på best mulig måte for produksjonen og holde en løpende kreativ dialog med regi, foto, VFX design og produsent.

Det blir praktisk innføring i en rekke analoge og digitale verktøy, knyttet til anvendelse av disse verktøyene i workshops og produksjoner. Det er fokus på verktøy som brukes i den norske og skandinaviske filmbransjen.

Arbeid i studio og på location

Studentene i produksjonsdesign skal lære å arbeide med scenografiske virkemidler på location og få ferdigheter i å utforme studio-dekorasjoner. De skal oppnå god materialforståelse og ha kunnskap om konstruksjon av dekor-elementer, elementær verktøylære og sikkerhet. Studentene skal også opparbeide god forståelse for bruk av farger som visuelt og psykologiske virkemiddel og ha oversikt over ulike dekorasjonsteknikker. De skal få kunnskap om set-dressing, bruk av rekvisitter og SFX samt innsikt i grading i post-produksjon. Studentene i produksjonsdesign skal oppøve en god kommunikasjon og ledelse av art-department. Gjennom praktisk innføring, kurs. workshops og produksjoner får studentene oversikt over dette emnet, og mulighet til å utvikle sine evner til å gjennomføre arbeidet på en kreativ og profesjonell måte. Tidlig i studiet er fokus på at studentene skal kun arbeide med et fåtall av de tilgjengelige virkemidlene, mens etter hvert som øvelsene blir mer komplekse skal de også anvende flere virkemidler samtidig.

Læringsutbyttebeskrivelse

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

1. Kunsthistorie, arkitektur og stil

Kunnskap

 • Har kunnskap om kunsthistorie, stilhistorie og arkitekturhistorie

Ferdigheter

 • Kan bruke teoretisk kunnskap i research-sammenheng. Evne å oppsøke og benytte hensiktsmessig kompetanse og kunnskap i research og konseptutvikling

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan anvende kunnskap om kunst, arkitektur i arbeidet som produksjonsdesigner

2. Konseptutvikling og visuell presentasjon

Kunnskap

 • Har kunnskap om metoder for å utvikle et visuelt konsept på bakgrunn av manus så det visuelle konseptet fungerer som et dramaturgisk virkemiddel

Ferdigheter

 • Kan presentere et konsept visuelt ved hjelp av ulike teknikker — frihåndstegning, digital tegning, modell med mer — slik at den visuelle presentasjonen kommuniserer og har et personlig uttrykk

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan, med utgangspunkt i prosjektets fortellerunivers, utarbeide et visuelt konsept som bidrar til å heve filmens kunstneriske ambisjon

3. Planlegging og arbeidsredskap

Kunnskap

 • Har kunnskap til og kan velge mellom en rekke verktøy som CAD, tegning, modeller, fotografi, budsjettering, med mer, som bidrar til å realisere et kunstnerisk konsept

Ferdigheter

 • Kan anvende relevante verktøy til planlegging og kommunikasjon med andre fagfunksjoner, andre yrker som snekker, malere, osv.

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Gjennom målrettet og reflektert bruk av arbeidsredskap, kan sikre at de kunstneriske intensjonene gjennomføres

4. Arbeid i studio og på location

Kunnskap

 • Har kunnskap om relevante teknikker, verktøy og sikkerhetsprosedyrer som skal anvendes i forskjellige opptaksituasjoner for å gjennomføre en produksjon

Ferdigheter

 • Kan planlegge og gjennomføre en produksjonsdesign-avdelingens arbeide i et filmteam i studio eller på location på en hensiktsmessig, god og sikker måte

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Bruker sine ferdigheter og kunnskap før å bidra til at filmens kunstneriske intensjoner blir ivaretatt i forarbeide og opptak