Bachelor i film — studieplan Bachelor i film og TV

Den norske filmskolen (DNF) tok i mot sine første studenter ved lokalene knyttet til Høgskolen i Lillehammer høsten 1997. Skolen ble opprettet i tett dialog med den norske film- og tv-bransjen, og har fortsatt som mål både å forberede kandidater til kreativt skapende arbeid i den norske film- og tv-bransjen og å bidra til utvikling av norsk film som kunstform og kulturuttrykk.

I dag tilbyr DNF en treårig kunstfaglig bachelorgrad på Lillehammer og en toårig kunstfaglig mastergrad i Oslo, samt et stipendiattilbud (Ph.d.-nivå) i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Å lage film handler om å fortelle historier med levende bilder. Gjennom studiene ved skolen skal du utvikle deg til å bli en selvstendig historieforteller gjennom en av våre 7 linjer. Formålet med utdanningen vår er å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og beslektede medier. Vi er en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket innen hvert fagområde. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon.

Undervisning og produksjonsøvelser

Undervisningen ved skolen er jevnt fordelt mellom fellesundervisning og linjeundervisning som er spesialtilpasset hver enkelt linjes behov. En stor del av fellesundervisningen omfatter et antall praktiske produksjonsøvelser hvor studenter jobber i team etter bransjenormer.

På disse produksjonsøvelsene jobber studentene i teams satt av skolen. Dette er øvelser med fokus på enkelte elementer i det å lage film, som tar utgangspunkt i en rekke begrensninger, relatert til lengde på øvelsen, tematikk, bruk av dialog, bruk av musikk, bruk av studio/location, osv. og ansees ikke som selvstendige filmproduksjoner. Denne typen øvelser er skisser hvor formålet er å lære bestemte deler av det å lage film samtidig som man lærer metoder for samarbeid. Det filosofisk-pedagogiske grunnlaget er at begrensninger utfordrer og utvikler studentenes kreativitet og fantasi samtidig som håndverket læres.

Erfaring viser at det ikke er noen motsetning mellom å utvikle den enkeltes kunstneriske egenart – den personlige stemmen – og å lære håndverket. Snarere tvert imot er det å beherske håndverket forløsende for det kunstneriske uttrykk.

Gjennom hele studiet benytter skolen seg av erfaringsbasert pedagogikk hvor studentene skal tilegne seg kunstnerisk uttrykkskompetanse ved å erfare gjennom praksis, reflektere over prosessen og resultatet og anvende det de har lært i påfølgende undervisning og øvelser.

På denne måten utvikles studentenes kompetanse og ferdigheter gjennom praktiske øvelser, samtaler og evalueringer, samt gjennom utveksling av erfaring.

All undervisning og evaluering på DNF er obligatorisk. Det er flere årsaker til dette: det første og viktigste er at i en erfaringsbasert utdanning forutsetter læringen at man er til stede å delta i aktiviteter og workshops. I tillegg til dette er film, slik det er praktisert på Filmskolen, en kollektiv kunstform — alles læring og utvikling forutsetter at alle deltar. I tillegg er erfaringsutveksling mellom studenter et helt sentralt element i utdanningen.

Vi legger stor vekt på studentdeltagelse i evalueringer og oppfordrer alle til å bidra i diskusjoner, og til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og til prosjektene. Vi mener at dette er med på å styrke den enkeltes forståelse for faget og for filmproduksjonens kompleksitet.

Opptak

Vi har opptak annethvert år. Opptak på Master er i partallsår, mens opptak til Bachelor er til studiestart i oddetallsår. Alle søkere må levere inn en omfattende skriftlig søknad tilpasset den linjen de søker på, mens det endelige opptaket er på grunnlag av omfattende opptaksprøver og intervjurunder.