Del 1 – 30 studiepoeng

Fellesdelen av masterstudiet vil gi studentene en felles forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstneriske metoder, samt et felles språk for å analysere og diskutere eget og andres verk.

Studiet sees i sammenheng med spesialiseringene som alle peker mot nye medieuttrykk og nye audiovisuelle fortellerformer. I et samfunn i konstant forandring møter fortellingen oss på stadig flere steder og på stadig nye plattformer. En viktig del av studiet er derfor gjennom teoretiske emner å kunne gi studentene en forståelse av dette, sett i sammenheng med eget kunstneriske arbeid.

Undervisningen skjer i samspillet mellom teoretiske emneintroduksjoner, prosjektarbeid og workshops, og den enkelte students eget utforskningsprosjekt og kunstneriske utviklingsarbeid.

 

Eksempler på temaer:

 • Dramaturgiske verktøy i forskjellige audiovisuelle uttrykksformer
 • Empati som begrep i relasjon til innhold og teknologi
 • Filosofisk innsikt i samfunnsmessige forandringsprosesser
 • Tendenser i tiden og forbrukeratferd sett i et sosiologisk perspektiv
 • Etisk, estetisk og historisk forståelse av utviklingen av de audiovisuelle medier

 

Læringsutbytte for del 1:

 

Kunnskaper – Kandidaten har

 • God kunnskap om filmens og TV-mediets historie og fortellertradisjoner
 • inngående kjennskap til audiovisuelle fortellerformer i en

historisk og i en kontemporær kontekst

 • kjennskap til ulike kunstfilosofiske retninger og deres relevans til eget kunstnerskap
 • innsikt i samfunnsmessige forandringsprosesser og den innflytelsen dette har på kunstneriske utviklingsprosesser
 • kunnskaper om etiske analyseverktøy

 

Ferdigheter – kandidaten kan

 • gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid hvor refleksjon og evaluering bidrar til å løfte egen og andres kunstforståelse
 • vise selvstendighet i møte med krevende etiske og kunstneriske utfordringer og initiere, gjennomføre og lede ulike kunstneriske prosesser
 • forstå et mediesamfunn i konstant endring og kunne bidra til en videreutvikling av dette
 • reflektere over eget kunstnerisk ståsted

 

Kunstnerisk kompetanse – kandidaten kan

 • skape verk som tydelig viser en reflektert holdning til den audiovisuelle fortellingens kraft uansett genre, form og plattform
 • anvende mulighetene de nye fortellerformene fører med seg av endringsprosesser for publikum på en måte som demonstrer høyt nivå av estetisk og etisk refleksjon
 • bidra til utvikling og fornying av norsk/nordisk/internasjonal film og TV og andre audiovisuelle opplevelsesformer på stadig nye plattformer.

 

Søknadsvilkår er gitt i ’søknadsprosedyre’ og i beskrivelsen av de enkelte studier.

Del 2 – 90 studiepoeng

De spesifikke studieretningene er delt inn i eget kunstnerisk utviklingsarbeid og masteroppgaven.

I utforskningsprosjektet skal studenten undersøke og reflektere over et tema innen innenfor eget fagområde, også gjennom praktiske øvelser og produksjon. Dette arbeidet kan være en del av, eller danne grunnlaget for, masteroppgaven.

 

Prosjektet vil variere i karakter for de ulike fagområdene. Presentasjon av resultatet skal også inneholde en refleksjon over mål, prosess og resultat.

 

Arbeidet med masteroppgaven er å utvikle et prosjekt innenfor studentens fagområde. Samarbeid mellom studenter på tvers av spesialiseringer kan finne sted i ulike konstellasjoner med andre studenter ut fra den enkeltes behov. Kritisk refleksjon over egen kunstnerisk utvikling og prosjektets plassering innen valgt format og plattform skal inngå i oppgaven.

 

Læringsutbytte er anført under hver studieretning

 

Avsluttende eksamen:

Studentene vurderes i forhold til læringsmålene i Del 1 etter gjennomføring av denne delen.

Gjennomføringen baserer seg på øvelser kombinert med studentens refleksjoner og en individuell vurdering av dette.

 

Eksamen i Del 2 tar form av en individuell presentasjon av det kunstnerisk utviklingsarbeidet og masteroppgaven til eksterne sensorer. Hvis flere studenter har jobbet sammen på et mastergradsprosjekt, vil dette bli vurdert av sensorer som representerer disipliner dekket av prosjektet.

 

Generelle vilkår

 

Søkere må beherske norsk, dansk eller svensk (skriftlig og muntlig) og kunne følge undervisningen på disse språkene samt på engelsk.

 

Det forventes at alle søkere har en relevant utdannelse fra en filmskole i et av de nordiske landene eller fra en internasjonal filmskole. Utdanning fra andre kunstskoler eller fra beslektede fag som journalistikk, spill og TV-fag kan også kvalifisere som søknadsgrunnlag.

Det antas også at søkeren har en solid praktisk erfaring før eller etter tidligere utdanning og har realisert og kan presentere arbeid som er relevant for det valgte fagfeltet.

Søkere uten kunstnerisk grunnutdannelse eller lignende, men med lengre profesjonell erfaring fra film, TV, animasjon eller spill produksjon, kan komme i betraktning.

Mulighet for lån / stipend i Statens Lånekasse for Utdanning for norske studenter i henhold til gjeldende regler.

Søknadsvilkår er gitt i ’søknadsprosedyre’ og i beskrivelsen av de enkelte studier

Avsluttende eksamen

Studentene vurderes i forhold til læringsmålene i Del 1 etter gjennomføring av denne delen. Gjennomføringen baserer seg på øvelser kombinert med studentens refleksjoner og en individuell vurdering av dette.

Eksamen i Del 2 tar form av en individuell presentasjon av det kunstnerisk utviklingsarbeidet og masteroppgaven til eksterne sensorer. Hvis flere studenter har jobbet sammen på et mastergradsprosjekt, vil dette bli vurdert av sensorer som representerer disipliner dekket av prosjektet.