Å lage film handler om å fortelle historier med levnede bilder. Gjennom studiene ved skolen skal du utvikle deg til å bli en selvstendig historieforteller gjennom en av våre 9 linjer. Formålet med utdanningen vår er å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og lignende medier. Vi er en fremtidsrettet utdanning som samtidig tar vare på det tradisjonelle håndverket i hver fagretning. Den norske filmskolen ønsker å utvikle den enkelte students kunstneriske utrykkskompetanse og personlige refleksjon på sitt fagfelt.

Undervisning og penneprøver

Undervisningen ved skolen er jevnt fordelt mellom fellesundervisning og linjeundervisning som er spesialtilpasset hver enkelt linjes behov. En stor del av fellesundervisningen omfatter et stort antall praktiske fellesøvelser også kalt Penneprøver.

Penneprøver er produksjonsøvelser hvor studentene jobber i teams satt av skolen. Dette er øvelser med fokus på enkelte elementer i å lage film som tar utgangspunkt i en rekke begrensninger, som lengde på film, tema, bruk av dialog, bruk av musikk, bruk av studio/location, osv. og ansees ikke som selvstendige filmproduksjoner, men øvelser i å lære å lage film som samtidig er velegnede til å lære metoder for samarbeid. Det filosofisk-pedagogisk grunnlaget er at begrensninger utfordrer og utvikler studentenes kreativitet og fantasi samtidig som håndverket læres.

Erfaring viser at det ikke er noen motsetning mellom å utvikle den enkeltes kunstnerisk egenart – den personlige stemmen – og å lære håndverket. Snarere tvert imot er det å beherske håndverket forløsende for det kunstneriske uttrykk.

Gjennom hele studiet benytter skolen seg av erfaringsbasert pedagogikk hvor studentene skal tilegne seg kunstnerisk uttrykkskompetanse ved å erfare i praksis forskjellige elementer av å lage film, reflektere over prosess og resultatet og anvende det de har lært i neste fase i de kommende øvelsene.

Således utvikles studentenes kompetanse og ferdigheter gjennom praktiske øvelser, samtaler og evalueringer, samt gjennom utveksling av erfaring. All undervisning og evaluering hos oss obligatorisk da denne erfaringsutveksling mellom studenter er et helt sentralt element i utdanningen.  Vi legger stor vekt på studentdeltagelse i evalueringer og oppfordrer alle til å bidra i diskusjoner, og til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og til prosjektene. Vi mener at dette er med på å stryke den enkeltes forståelse for faget og for filmproduksjonens kompleksitet.

Opptak

Vi har opptak annethvert år og neste opptak på Master er i 2018, mens neste opptak for Bachelor er våren 2019.  Alle søkere må levere inn en oppgavebesvarelse tilknyttet den linjen de søker på, deretter vil kvalifiserte søkere gå videre til en omfattende opptaks -og intervjurunde.